Om Klubben

MTB Ribe er en forholdsvis ny klub. Stiftet i 2014, da mountainbike sporten efterhånden var blevet så stor i Danmark, og i Stensbæk, at Skov & Natur Styrelsen gerne ville have en klub til at stå for sporet.

Sporet bliver vedligeholdt af frivillige kræfter. Der afholdes spordage, som annonceres på klubbens åbne facebook side.

Er du interesseret i at støtte op omkring sporet ved at stille din arbejdskraft til rådighed kan du melde dig ind i facebook gruppen
Stensbæk Trailbuilder Laug

VEDTÆGTER FOR MTB RIBE

 • 1.

Klubbens navn: MTB RIBE
Signatur: MTB RIBE
Stiftet: 6-6-2014
Hjemsted: 6760 Ribe, Esbjerg kommune.

 

 • 2.
  MTB RIBE har til formål at fremme interessen for Mountainbike sporten på alle niveauer.

 

 • 3.
  Stk. 1. Et medlem er optaget i klubben, når der er betalt kontingent.

Stk. 2. Kontingentets størrelse for det indeværende år besluttes på den ordinære generalforsamling og meldes ud til medlemmerne umiddelbart derefter – jf. §7, stk. 2.

Stk. 3. Kontingent betales for et kalenderår ad gangen og skal være indbetalt inden udgangen af den måned, hvori den ordinære generalforsamling afholdes.

Stk. 4. Medlemmer, der optages i klubben hen over året, betaler forholdsmæssigt kontingent.

Stk. 5. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører sletning af medlemskabet.

Stk. 6. Medlemmer, der er i restance, kan ikke deltage i klubbens arrangementer.

 • 4.
  Stk. 1. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. De afsluttede regnskaber for klubbens midler afleveres til revisorerne senest 10. februar.

Stk. 2. De reviderede regnskaber for klubbens midler forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. På den ordinære generalforsamling vælges 1 revisor hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsesmedlemmer og revisorer har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskab.

Stk. 5. Kassereren fører klubbens regnskab. Kassererens kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes nødvendigt til de løbende udgifter. Den øvrige formue anbringes i pengeinstitut.

Stk. 6. Kassereren fører en kassebog og et medlemskartotek med oplysning om hvert medlems navn, adresse, e-mail, fødselsdato- og år samt eventuelt telefonnummer.

 • 5.

Stk. 1. Klubben ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, bestående af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter på generalforsamlingen, bestyrelsessuppleanterne behøver ikke nødvendigvis at deltage i bestyrelses møder.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig.

Stk. 3. Valgperioden er 2 år. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 1 bestyrelsesmedlem i lige årstal. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4. Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år. Genvalg kan finde sted.

 • 6.

Stk. 1. Bestyrelsen afholder møde efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 2 af dens medlemmer inklusive formanden er til stede.

Stk. 2. Ved afstemninger i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

Stk. 4. Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig over for generalforsamlingen efter almindelige retsregler.

Stk. 5. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kasseren, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

Stk. 6. Bestyrelsen fører klubbens beslutningsprotokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens beslutninger samt referater af alle generalforsamlinger.

 • 7.

Stk. 1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens love.

Stk. 2. Generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i februar måned og skal indvarsles senest 14 dage før i Ugeavisen og pr. e-mail.

Stk. 3. Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde:

 1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
 2. Formanden aflægger beretning som indeholder – beretning for året – handlingsplan for det kommende år
 3. Kassereren aflægger revideret regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes skriftligt og være formanden i hænde senest 8 dage før, generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5. Adgang til generalforsamlingen har alle klubbens medlemmer.

Stk. 6. Afstemning på generalforsamlingen kan alene ske ved personligt fremmøde.

Stk. 7. Alle medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret.

 • 8.

Stk. 1. afstemninger på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning, men skal dog ske ved skriftlig afstemning, såfremt 1 medlem begærer dette.

Stk. 2. Ved afstemninger på generalforsamlingen kræves almindelig stemmeflerhed. Ved afstemning om vedtægtsændringer eller eksklusion kræves dog 2/3 flertal.

Stk. 3. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten og formanden underskriver det fra generalforsamlingen i beslutningsprotokollen optagne referat.

 • 9.

Stk.1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når klubbens bestyrelse beslutter det, eller når mindst ¼ af samtlige klubbens medlemmer skriftligt begærer det, og da senest 5 uger efter begæringens modtagelse; i begge tilfælde med angivelse af dagsorden.

Stk. 2. En ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt op. I modsat fald skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

 • 10 .

Stk. 1. Klubben kan kun opløses, såfremt 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 5 ugers interval har truffet beslutning herom.

Stk. 2. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, der er i behold, båndlægges i fem år. Såfremt der indenfor denne periode tages initiativ til oprettelse af en ny klub med samme formål, tilfalder midlerne denne klub. Efter båndlæggelsens udløb tilfalder midlerne DGI Sydvest MTB afd.

 • 11.

Disse vedtægter, der er vedtaget på klubbens generalforsamling den 6. juni 2014, træder i kraft straks efter generalforsamlingen.

En cykelklub for alle